David Ferguson: Zhejiang's enterpreneurship is seen in everyone

2024-04-30 10:13:19 source: InZhejiang

David Ferguson, Honorary Chief English Editor at Foreign Languages Press, CICG, is currently writing a book about East China's Zhejiang province. Upon his four visits in Zhejiang, Ferguson was much impressed by Zhejiang's development, especially its pioneering entrepreneurship.


Reporter Xiao Yanyan, Yan Yiqi, Yuan Jiaying

Inter: Shen Xiaoying

read more

26812648 David Ferguson: Zhejiang's enterpreneurship is seen in everyone public html

David Ferguson, Honorary Chief English Editor at Foreign Languages Press, CICG, is currently writing a book about East China's Zhejiang province. Upon his four visits in Zhejiang, Ferguson was much impressed by Zhejiang's development, especially its pioneering entrepreneurship.


Reporter Xiao Yanyan, Yan Yiqi, Yuan Jiaying

Inter: Shen Xiaoying

]]>