Experience the ancient salt-making method in Xiangshan

2024-06-11 11:17:56 source: Xiangshan Media Center


Join Dr. Muhammad Asif from Pakistan as he leads you through the ancient sea salt production process at the Hua'ao Salt Fields in Xiangshan county, Zhejiang province.


Reporter: Zheng Huan, Wu Minyong, Ying Shicheng

Editor: Xu Zhitian


read more

26904149 Experience the ancient salt-making method in Xiangshan public html


Join Dr. Muhammad Asif from Pakistan as he leads you through the ancient sea salt production process at the Hua'ao Salt Fields in Xiangshan county, Zhejiang province.


Reporter: Zheng Huan, Wu Minyong, Ying Shicheng

Editor: Xu Zhitian


]]>